Néhány szó a Dental-Spirit-ről

Mint minden nagy felfedezés, a mi vál­lal­ko­zá­sunk is így lá­tott nap­vi­lá­got. Cé­gün­ket több, mint 20 éve ala­pí­tot­tuk. Cé­lunk min­dig is az volt, hogy az em­be­re­ken se­gít­sünk. Tud­tuk, hogy egye­dül a bi­za­lom és ügy­fe­le­ink elé­ge­dett­sé­ge az a biz­tos alap amely­re épít­kez­he­tünk. En­nek kö­szön­he­tő, hogy mind a mai na­pig si­ke­re­sen és tö­ret­len lel­ke­se­dés­sel vé­gez­zük mun­kán­kat.
Mi egy csa­lá­di­as vál­lal­ko­zás va­gyunk, ahol nincs fő­nök és be­osz­tott. Ki­mon­dot­tan büsz­kék va­gyunk arra, hogy több ügy­fe­lünk­kel az ala­ku­lás óta fo­lya­ma­tos és jó kap­cso­lat­ban va­gyunk. Szá­munk­ra ez az a vissza­jel­zés, amelyet iga­zi si­ker­ként köny­vel­he­tünk el és amely iga­zol­ja, hogy meg­fe­le­lő­en vé­gez­zük a mun­kán­kat.

István

Dr. Simon István
Dr. Simon Istvánfogszakorvos
egyetemi oktató

Önéletrajzom

1966-ban születtem Marosvásárhelyen. Pá­lyá­mat fog­tech­ni­kus­ként kezd­tem, majd ké­sőbb a Ma­ros­vá­sár­he­lyi Or­vo­si és Gyógy­sze­ré­sze­ti Egye­te­men sze­rez­tem dip­lo­mát fog­or­vo­si ka­ron. Vál­lal­ko­zá­so­mat 1994-ben ala­pí­tot­tam. A bu­da­pes­ti Sem­mel­weis Egye­te­men sze­rez­tem gyer­mek­fo­gá­sza­ti szak­or­vo­si, va­la­mint a fog­sza­bá­lyo­zás szak­or­vo­sa dip­lo­mát. 2008-ban ké­pe­sí­tést sze­rez­tem a kis­se­bé­szet, va­la­mint im­plan­tá­ció te­rü­le­tén. Az évek alatt meg­szer­zett ta­pasz­ta­la­tot az ál­ta­lá­nos gyer­mek és fel­nőtt fo­gá­szat­ban, il­let­ve gyer­mek és fel­nőtt fog­sza­bá­lyo­zás­ban ka­ma­toz­ta­tom. Egye­te­mi ok­ta­tó­ként, ar­ra tö­rek­szem, hogy hall­ga­tó­im, a mun­ká­hoz és pá­ci­en­sek­hez lé­vő alá­za­tot és hi­va­tást min­dig tart­sák szem előtt, e le­he­tő leg­pre­cí­zeb­ben dol­goz­za­nak, mert lej­jebb ad­ni min­dig könnyű. Ren­de­lő­ink­ben a leg­kor­sze­rűbb tech­no­ló­gi­ák­kal ren­del­ke­zünk, mint a Fo­gá­sza­ti La­ser, Pie­zo se­bé­szet, A Dental-Spirit Cso­port ve­ze­tő­je­ként, ak­tív sze­re­pet és szak­mai fel­ügye­le­tet vál­la­lok a bu­da­pes­ti, bu­da­ör­si, va­la­mint pá­tyi ren­de­lők el­lá­tá­sá­ban, il­let­ve a ha­zai fo­gá­sza­ti tu­riz­mus fel­len­dí­té­sé­ben.
Számtalan előadáson, továbbképzésen vettem részt hallgatóként, néhányan előadóként, itthon és külföldön. Szakmai fejlődésemet gyarapítottam kongresszusokon, gyakorlati kurzusokon, legfőképpen a fogszabályozás, impalntólógia, parodontológia, piezosebészet, lézer kezelések, valamint az esztétikai fogászat területén . Tudományos cikkek fordítása magyar nyelvre, poszterek, publikációk itthon és külföldön, első, illetve társ szerzőként.
Céljaim között szerepel egy többszékes arcesztétikai és szájsebészeti központ, akkreditált képző hely kialakítása, szakorvos jelöltek, valamint asszisztensek számára.
Phd. fokozat megszerzése, külföldi egyetemek és kapcsolataim közremükődésével, a tudományos és kutatómunka kiszélesítése.
Hazai és külföldi páciensek további ellátása, ífjú kollégák oktatása, tapasztalataim átadása.
Egy külön részleg kialakítása a rászoruló emberek megsegítésére, valamint a fogyatékkal élő emberek színvonalas és korszerű ellátására.
Több éves tapasztalatot szereztem a Semmelweis Egyetem orvosaként a tűzoltó utcai II. számú Gyermek Klinika, autista, valamint Down kóros gyermekek későbbi éber kezelésében, akiket korábban csak alatásban tudtunk kezelni.

A családom. Örülök gyer­me­ke­im egész­sé­gé­nek, si­ke­res elő­me­ne­te­lük­nek, csa­lá­dom egy­sé­gé­nek. Is­te­ni gond­vi­se­lés­sel az ed­di­gi si­ke­re­ink­nek, az em­be­rek bi­zal­má­nak és sze­re­te­tük­nek.
Mi­vel mun­kám a hob­bym ezért sze­ren­csés­nek mond­ha­tom ma­gam, mert so­ha nem mun­ka­ként é­lem meg. Per­sze min­den­ki­nek le­het­nek né­ha rosszabb nap­jai. Ez­zel én is va­gyok.
Ami ki­kap­csol, in­kább így fo­gal­maz­nék:
 • A csend vagy halk klasszikus ze­ne.
 • El­me­rül­ni a ten­ger mé­lyé­ben, ahol csak a sa­ját lég­zé­sem hal­lom és gyö­nyör­köd­ni ab­ba, mit Is­ten szá­munk­ra meg­al­ko­tott.
 • U­taz­ni bár­ho­vá ahova el­re­pít a kép­ze­let és a kassza.

Botond

Dr. Simon Botond
Dr. Simon Botondfogorvos

Önéletrajzom

2015-ben sze­rez­tem meg fog­or­vo­si dip­lo­má­mat a Deb­re­ce­ni E­gye­te­men, ahol ki­vá­ló ta­nul­má­nyi ered­mé­nye­im mel­lett ki­emel­ke­dő kö­zös­sé­gi mun­kát vé­gez­tem. TDK ku­ta­tó- és dip­lo­ma­mun­ká­mat fog­fe­hé­rí­tés té­ma­kör­ben ír­tam. Je­len­leg a Sem­mel­weis Egye­tem Kon­zer­vá­ló Fo­gá­sza­ti Tan­szék re­zi­den­se va­gyok. Az egye­te­men a be­teg­el­lá­tás mel­lett az ok­ta­tás­ban és ku­ta­tás­ban is részt ve­szek, ezek kö­zül pél­dá­ul az esz­té­ti­kai fo­gá­szat kur­zus és a Den­tal Tea­cher prog­ram bír ki­emel­ke­dő jel­en­tő­ség­gel. A pre­ci­zi­tást egyik na­gyon fon­tos tu­laj­don­sá­gom­nak tar­tom, ezért is tö­rek­szem min­dig a maxi­mum­ra mun­ká­im ki­vi­te­le­zé­sé­nél.
 • 2015-től Dental Teacher Program (Semmelweis Egyetem)
 • 2015-től Esztétikai Fogászat kurzus (Semmelweis Egyetem)
 • 2014-től Rövid kezelési idővel alkalmazott otthoni fogfehérítő készítmény FT-IR spektroszkópos vizsgálata (Debreceni Egyetem)
 • 2005. Bleyer-díj
 • 2009. József Attila-díj
 • 2015. Debreceni Egyetem HÖK Elnökének és Alelnökének Elismerő Oklevele
 • /2015./ IX. Jules Allemand Nemzetközi Anatómiai Rétegzési Technika verseny (országos 2. helyezés)
 • /2015./ Composite in the Third Millenium between Aesthetics and Function továbbképzés (Cernobbio, Como, Olaszország)
 • /2015./ Competence in Esthetics powered by Ivoclar (Bécs, Ausztria)

Judit

Simonné.L. Judit
Simonné.L. Juditasszisztens

Önéletrajzom

Fogászati asszisztens, den­tál­hi­gi­éni­kus vég­zett­ség­gel ren­del­ke­zik. Bu­da­ör­sön egy gyer­mek­fo­gá­sza­ti ren­de­lő­ben dol­go­zik, igen nagy tü­re­lem­mel és ta­pasz­ta­lat­tal a szo­ron­gó gyer­me­kek ke­ze­lé­sé­ben. Gya­kor­la­tot szer­zett még ezek mel­lett más ren­de­lő­ben fog­sza­bá­lyo­zás, il­let­ve száj­se­bé­sze­ti be­avat­ko­zá­sok te­rü­le­tén.

Nóra

Dr. Málics Nóra
Dr. Málics Nórafogorvos

Önéletrajzom

2008-ban végzett a Semmelweis egye­te­men cum la­ude mi­nő­sí­tés­sel. Fő szak­te­rü­le­te a gyer­mek­fo­gá­szat. Ki­vá­lóan be­szél an­go­lul.

Zsófia

Márton Zsófia
Márton Zsófiaasszisztens

Önéletrajzom

Fogászati asszisztensi végzettségemet a Pannonkincstár Humán Szakképző Központban szereztem, majd szakmai gyakorlatomat magán rendelőkben sikerült bővítenem. Szakmai tapasztalatot szereztem szájsebészet, fogszabályozás,gyermekfogászat illetve konzerváló fogászat területén. Munkám során mindig igyekszem a maximumot kihozni magamból. Célom, hogy pácienseink félelem nélkül vegyenek részt a fogászati szűréseken, kezeléseken, majd elégedetten távozzanak illetve térjenek vissza fogászatunkra.