Szolgáltatásaink


ADental-Spirit fogászati kft –nél át­fo­gó fo­gá­sza­ti ke­ze­lés­ben ré­sze­sül­het, az ál­ta­lá­nos fo­gá­sza­ti ke­ze­lé­sek­től kezd­ve a ki­sebb se­bé­sze­ti be­avat­ko­zá­so­kat igény­lő ke­ze­lé­sek­ig. Több év­nyi ki­tar­tó mun­kánk, a mo­dern fo­gá­sza­ti tech­no­ló­gi­ák is­me­re­te és hasz­ná­la­ta va­la­mint tö­rek­vé­sünk a kel­le­mes han­gu­lat­ra le­he­tő­vé tet­ték, hogy el­nyer­jük ügy­fe­le­ink bi­zal­mát. Meg­szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­ink­at fő­ként a gyer­mek és fel­nőtt fo­gá­szat, il­let­ve fog­sza­bá­lyo­zás­ban ka­ma­toz­tat­juk. Is­mer­jen meg min­ket, és ve­gye igény­be bi­za­lom­mal szol­gál­ta­tá­sa­ink­at.

Legfőbb törekvésünk abban áll, hogy egy makulátlan, szép és egészséges fogsor biztosításával lehetővé tegyük az Ön számára a mindenkori felhőtlen mosolyt, valamint hogy a legmagasabb szakmai színvonalon, a legmagasabb, prémium kategóriás anyagokkal és technológiával kezeljük a hosszútávú eredmény érdekében.
Célunk viszont nem csupán az, hogy a pácienseink panaszait kezeljük, hanem ezen túlmenően az elismerésüket és támogatásukat is szeretnénk elnyerni.
Egy állapotfelmérés alkalmával:
  • meghatározzunk a szükséges kezeléseket
  • segítünk Önnek egy költségirányzatot adni
  • közös egyeztetéssel egy kezelési tervet készítünk
  • az egyeztetett, Önhöz igazított időpontokban hajtjuk végre a kezeléseket

Rugalmasság

Igazodunk pácienseink igényeihez.

Kezelések

Egyeztessen velünk olyan időpontot ami önnek megfelelő.

Garancia

Garanciát vállalunk a munkánkra.

Segítség

Bármikor készséggel segítünk, adunk tanácsot a kezelésekkel kapcsolatban.

Minőség

Folyamatosan a minőségi munkára törekszünk.

Korszerű

Modern és korszerű technológiákat alkalmazunk a legjobb eredményt biztosítva.

Kezelések

Fogszabályozás
Cégünk egy új finanszírozási konstrukciót dolgozott ki, hogy elérhetővé tegye az Önök és gyermekei számára a fogszabályozási kezelést. Tudjon meg többet a ke­ze­léseinkről, kész­ség­gel ál­lunk ren­delkezésére.

Gyermekfogászat
A rendszeres fogászati el­lenőrzést már gyer­mek­kor­ban érdemes elkezdeni. Nálunk családias kör­nye­zet­re ta­lál. Nagy türe­lem­mel és tapasz­talat­tal ren­del­kezünk a szoron­gó gyer­mek­ek ke­zelésé­ben.

Felnőtt fogászat
Átfogó fogászati ellátást biz­to­sítunk minden kor­osztály­nak a leg­jobb minő­ségű anyagok és esz­közök hasz­nálatá­val. A töké­let­es, maga­biztos mosoly bár­mely élet­kor­ban el­érhető.